Canllaw clinigol am brofedigaeth drawmatig

Canllaw ymarfer helaeth i gefnogi gwaith therapiwtig â phlant a phobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth drawmatig.

Mae hyn yn rhan o adnodd profedigaeth drawmatig, sy’n cefnogi ysgolion, colegau ac ymarferwyr sy’n gweithio â phlant a phobl ifanc.

Mae’r canllaw yn cynnwys dulliau a mesurau i adnabod profedigaeth drawmatig yn gywir, canllawiau ar sut a phryd i gyfeirio at wasanaethau mwy arbenigol, a dulliau sydd wedi’u hysbysu gan dystiolaeth i ddiwallu’r anghenion penodol a all godi o brofedigaeth drawmatig.

I bwy y mae’r canllaw?

Pobl sydd eisoes yn gweithio’n therapiwtig â phlant a phobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth sydd â’r hyfforddiant, profiad a goruchwyliaeth priodol.

Mae’r canllawiau hyn yn cynrychioli safbwynt yr UK Trauma Council, ar ôl iddynt ystyried y dystiolaeth sydd ar gael yn ofalus. Nid yw’r canllaw yn diystyru eich cyfrifoldeb i wneud penderfyniadau sy’n briodol i amgylchiadau’r unigolyn, gan ymgynghori â nhw a’u teuluoedd, gofalwyr neu warcheidwaid, ac yn unol â’ch polisïau a gweithdrefnau proffesiynol a sefydliadol.


Dysgu rhagor

Gallwch ddarllen uchafbwyntiau’r canllaw hwn a gwylio’r fideos atodol yma.

Gellir dod o hyd i wybodaeth a chanllawiau penodol ar gyfer ysgolion a cholegau ar y dudalen profedigaeth drawmatig ar gyfer cymunedau ysgol.

Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor