Profedigaeth Drawmatig: Helpu plant a phobl ifanc sy’n cael trafferth

Resources > Profedigaeth Drawmatig: Helpu plant a phobl ifanc sy’n cael trafferth

Mark: Tin iawn?

Jeanie: Wesley yw eMae cryn amser wedi mynd heibio ers iw Dad fynd yn sal a marwOnd dwi o hyd yn poeni, Dwin gwybod bod pob profedigaeth yn anodd iw rheoli a bod galar pawb yn unigrywond – dwi ddim yn credu ei fod yn ymdopi â bywyd yn dda iawn.

Raffia:Mae rhai profedigaethaungallu bod ynarbennig o anoddbeth am inifeddwl am sutmaeeindisgyblioneraillwediymatebifarwolaethrhywun?

Mark: Wrth i mi feddwl nôl i Prisha a marwolaeth ei Mam – roedd hin drist iawnond roedd hi hefyd yn cael cyfnodau gwell – pan fyddain rhannu lluniau oi Mam, i gadw ei hatgofion yn fyw.

Raffia: Mae syniad bod pobl ifanc yn aml yn galaru mewn pyllauyn dipio i mewn ac allan ou galar – yn profi teimladau cryf ac ynan mynd ati i wneud eu pethau arferol! Wyt tin credu bod Wesleyn sownd mewn pwll?

Jeanie: Mae mwy fel petain sownd mewn ffynnon.

Raffia: Cofio Cara? Roedd hi wir yn ei chael hin anoddDywedodd y gwasanaeth profedigaeth mai profedigaeth drawmatig oedd hynny.

Jeanie: Profedigaeth drawmatig?

Raffia: pan fod rhywbeth am y farwolaeth syn ormod iw ymdopi ag ef, felly maen nhwn parhau i gael anawsterau. 

Jeanie:nad yw pob profedigaeth yn drawmatig?

Raffia: Wel, pan fydd rhywun yr ydych yn eu hadnabod neun eu caru yn marwmae wastad yn mynd i fod yn anodd rhywsutond nid o reidrwydd yn drawmatig

Jeanie: beth syn ei wneud yn drawmatig?

Raffia: Mae rhai amgylchiadaun syn gallu gwneud profedigaeth yn fwy tebygol o fod yn drawmatig  ….

Mark: Wel, bu farw brawd Cara drwy hunanladdiad. Efallai bod hynnyn rhan o beth wnaeth hin golled drawmatig?

Raffia: Ac roedd llawer o anawsterau yn ei gorffennol yn barod. Ond maen ymwneud â thrawmar marwolaeth yn rhwystror gallu i alaru … oherwydd maer marwolaeth yn newid y ffordd y maent yn gweld pethaumaen lliwio eu safbwynt o bopeth – y bydpobl eraillhyd yn oed eu hunain – maen ymwneud ag ystyr y farwolaeth iddyn nhw. 

Jeanie: Allai profedigaeth Wesley fod yn drawmatigDoedd e ddim wedi gweld unrhyw beth erchyll.

Raffia: Ond maen bosib iddo ei ddychmyguDywedais di ei fod wedi ei chael hin anodd peidio â gallu ymweld â’i Dad yn yr ysbytydoedd e methu dweud ffarwél iddo na bod gydai Fam pan oedd ei Dad yn marwNid ei fai ef oedd hynond efallai ei fod yn teimlo ei fod wedi gadael ei rieni i lawr?

Jeanie: dyw e ddim yn gallu goddef edrych ar luniau oi Dad, maen rhy boenus oherwydd yr unig beth all feddwl amdano yw ei Fam ar ei phen ei hun pan fu farw ei Dad. A methu â dweud ffarwél.

Raffia: i Cara, roedd hi mor ofnus oherwydd beth ddigwyddodd iw brawddaeth y byd yn le brawychus.

Mark: ddechraudoeddwn ni ddim yn gweld ofn Cara, dim ond ei ffrwydradau o ddicterEfallai bod hyn yr un peth gyda Wesley

Jeanie: mae mor anodd gwybod beth iw ddisgwyl gyda galar – mae mor unigryw nad yw hi??

Raffia: Ie, ond efallai ei bod hin ddefnyddiol i feddwl sut oedden nhw cyn y farwolaeth. Faint ydyn nhw wedi newidYdyr newidiadau hyn o hyd yn eu llethun aml? Oes unrhyw beth yn dechrau dod yn haws neu a yw o hyd yn anodd iawn? Ac maen bwysig i feddwl am eu hanes. Wyt ti wedi siarad am hyn gydai Fam?

Jeanie: Ydwmae ei Fam yn cytunomae bendant newid mawr yn Wesley ers iw Dad farwnid yw mor gryf ei gymhelliantmae wedi collii sbarcfel petai. Mae ei waith academaidd yn dioddef. I ddechraumeddyliais i bod hyn yn ddigon teg. Ond roeddwn in disgwyl iddo wneud yn well erbyn hynOndos unrhyw bethefallai bod pethaun gwaethyguefallai mai profedigaeth drawmatig yw hyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Raffia: Maen gymorth mawr yn barod dy fod wedi sylwi ar ei anawsterau ac yn meddwl amdanoCadwar berthynas i fynd, y cyfathrebuyr ymddiriedaeth ar gofal. Ac yna gallwn ni drafod cyfeirio Wesley at arbenigwr iw helpu i fynd ir afael â’i drawma ac i alaru ei golledOs fyddwn nin parhau i weithio â Wesley ai Fam, dwin obeithiol y bydd pethaun gwella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor